ขั้นตอนการสมัครตัวแทนจำหน่าย

  • ADD LINE  : @PERSONETSHOP

  • ส่งเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครตัวแทนจำหน่าย

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครตัวแทนจำหน่าย (บุคคลธรรมดา)

  • สำเนาบัตรประชาชน

  • ทะเบียนพาณิชย์(ถ้ามี)

***เซ็นต์รับรองสำเนาเอกสารทุกใบ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครตัวแทนจำหน่าย (นิติบุคคล)

  • หนังสือรับรองบริษัทฯพร้อมวัตถุประสงค์(อายุไม่เกิน 6 เดือน)

  • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภพ.20 )

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

  • ทะเบียนพาณิชย์

*** ผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราทุกใบ