โซล่าเซลล์มีกี่ระบบ

บทความโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์มีกี่ระบบ

โซล่าเซลล์จะแบ่งได้ 3 แบบดังนี้

ระบบออนกริด (On Grid)

เป็นระบบโซล่า (Solar) ที่ใช้ทิ้งไฟจากการไฟฟ้า และไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่า เหมากับบ้านที่ใช่ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันไม่มีแบตเตอรี่ และเมื่อผลิตไฟฟ้าแล้วสามารถใช้ได้เลย และสามารถขายไฟจ่ายให้ไฟฟ้าได้ 1 เฟส : ระบบที่ไม่เกิน 5 kW. และสำหรับไฟ 3 เฟส :ระบบที่ไม่เกิน 10 kW.) ซึ่งก่อนติดตั้งโซล่า (Solar)

ระบบออฟกริด (Off Grid)

ระบบโซล่าร์ (Solar) แบบออฟกริดเป็นแบบที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับไฟฟ้า หรือเรียกว่าเป็นระบบ Stand Alone ไม่ต้องขออนุญาตจากระบบไฟฟ้า เหมาะกับที่ที่ไฟฟ้าไปไม่ถึง เช่นพื้นที่ห่างไกล บนดอยสูง ต่างๆ เป็นต้น

ระบบไฮบริด (Hybrid Grid)

ระบบโซล่าร์ (Solar) แบบไฮบริดจะรวม ระบบออนกริด (On Grid) และ ระบบออฟกริด (Off Grid) คือ ไฟฟ้าทิ้งการไฟฟ้า ไฟที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ และไฟจากแบตเตอรี่ ในกรณีที่แผงโซล่าร์ผลิตกระแสไฟฟ้ามากเกินกว่าที่จะใช้งาน แบตเตอรี่จะกักเก็บไฟไว้ และสามารถดึงมาใช้ช่วงเวลากลางคืน แต่ระบบไฮบริดไม่สามารถขายไฟให้กับภาครัฐได้ มีราคาต้นสูงที่ค่อนข้างสูง เป็นระบบที่ยังไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเท่าไหร่